Translate

trešdiena, 2012. gada 14. novembris

1.7. Kauns


Kārlis Skujiņa Smiltenes pagastā.
Agrāk cilvēkiem nevienam neesot bijis kauna. Reiz Dievs sadomājis dot cilvēkam kaunu un braucis ar baltu aunu to dalīdams. Tie cilvēki, kas bijuši mājās, dabūjuši kaunu, bet kas nebijuši, palikuši bešā. Tādēļ vēl tagad par nekaunīgiem cilvēkiem saka:
„Tas nav bijis mājā, kad kauns dalīts.”
Piezīme. Gluži tāda pati teika bija dzirdama Raunā.

otrdiena, 2012. gada 13. novembris

1.6. Darbs, prāts un naids


H.Skujiņa no Martas Kuplās Plāņu pag.
Vecu vecos laikos cilvēki vēl nekā nestrādājuši un tāpat vien blandījušies bez darba apkārt. Šie nu cauras dienas gozējušies un skatījušies, kā putni raujas, kā zvēri darās un kā upes skrien. Bet nu reiz pie cilvēkiem atnācis viens jauns vīrs un sacījis, lai tak šie skatoties no putniem un no zvēriem un sākot paši ar strādāt. Tas jaunais cilvēks bijis Darbs. Nu Darbs mācījis cilvēkiem, lai sākot zemi apstrādāt. Nu cilvēki arī paklausījuši Darbam, aizgājuši uz vienu ieleju un sākuši ar nagiem plēst zemi un sējuši labību. Šie nu tikmēr plēsuši zemi, kamēr nagi palikuši jēli un tad metuši mieru. Bet sacēlušies plūdi un visa labība apslīkusi.
Nu Darbs stellējis cilvēkus aiz meža, tur tie satikšot šā brāli Prātu un tas nu šos izmācīšot. Labi. Cilvēki gājuši aiz meža un satikuši Prātu un Prāts nu šos izmācījis, kā lai darot. Lai šie labību sējot augstākās vietās un lai zemākās atstājot nesētas. Un tad Prāts vēl novēlējis cilvēkiem strādāt un aita došot villu, ko drēbes taisīt.
Nu cilvēki darījuši tā, kā Prāts šiem vēlējis. Sasējuši labību un labība labi paaugusi. Nu cilvēki nopļāvuši labību un sākuši gudrot, kā dalīšot. Bet, kamēr šie tā gudrojuši, tikmēr atnācis vecs vecis, vārdā Naids, un nu apņēmies labību izdalīt. Naids sakrāvis labību divās kaudzēs un mazāko kaudzi atdevis jaunajiem un lielāko vecajiem. Nu visi sākuši naidoties, ka lielo kaudzi atdod vecajiem, un šie tak esot daudz mazāk strādājuši, kā jaunie. Cilvēki nu tikmēr strīdējušies, kamēr sākuši plēsties un tikpat vēl nevarējuši labību visiem pa prātam izdalīt.
No tās pašas reizes ar Naids, kā iekūlies cilvēku vidū, tā ar palicis vēl līdz šai pašai baltai dienai.
Piezīme. Tā ir jaunāku laiku teika.

1.5.3. Dievs nospriež mūža garumu


J.Ļionovičs Kapiņu pag.
Kad Dievs bija radījis zemi, gaisu, ūdeni, sauli, mēnesi un citus spīdekļus, tad viņš arī radīja pirmos cilvēkus un dzīvniekus. Kad pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, un augstākie dzīvnieki ieraudzīja pasauli, viņi griezās pie Dieva un vaicāja, kas katram būs jādara pasaulē dzīvojot. „Kas man būs jādara?” jautāja zirgs Dievam. „Tu būsi paklausīgs cilvēkam, tev būs jākalpo cilvēkam: jāvelk lieli smagi vezumi, ātri jāskrien. Bet ja tu viņam nepaklausīsi, tad viņš tevi sitīs ar pātagu vai ar rīksti,” atbildēja Dievs. „Bet cik ilgi man būs jādzīvo?” jautāja atkal zirgs. „Piecdesmit gadu,” atbildēja Dievs. „Vai, vai cik daudz! Vai nevarētu mazāk?” lūdzies zirgs Dievam. „Nu ja tu baidies, ka tev ir grūti jāstrādā un ilgi jādzīvo, tad tu man dzīvosi tā apmēram ap 25 gadiem,” pasacīja Dievs zirgam. „Bet cik tad man ilgi būs jādzīvo?” jautājis suns Dievam. „Tu dzīvosi man piecdesmit gadu,” atteica Dievs. „Bet kas man būs jādara?” jautāja suns. „Tev vajadzēs būt paklausīgam cilvēkam, būs jāsargā viņš pats, kā arī viņa manta, tad jāsēd visu nakti aukstumā un jāsalst, kamēr tavs saimnieks guļ.” – „Ai, ai, cik daudz! Vai nevarētu mazāk?” – „Nu, ja tu tā gribi, tad dzīvosi kādus 15 gadus,” piekāpies Dievs. Te no kādas malas atskrien arī cūka un jautā: „Cik man ilgi būs jādzīvo?” – „Tu dzīvosi 25 gadi,” atbildēja Dievs. „Bet kas man būs jādara?” prasījusi cūka tālāk. „Tev darba nebūs, tu būsi uzbāzīga, nepieklājīga, netīra, vāļāsies pa dubļiem un vairāk nekā,” pastāstīja cūkai Dievs. „Ai, ai, cik ilgi man būs jādzīvo! Vai nevarētu mazāk?” prasījusi cūka. „Jums te viss ir slikti. Tad tev mūžs nebūs noteikts, cilvēks tevi kaus ēšanai,” atteica Dievs sadusmojies. „Bet cik ilgi man būs jādzīvo? „ beidzot jautāja pirmais cilvēks. „Tu dzīvosi 50 gadu,” atbildēja Dievs. „Kas man būs jādara?” jautāja atkal cilvēks. Tu būsi visu dzīvnieku vaktnieks. Tu ej, vairojies, piepildi pasauli un dari to sev paklausīgu! Tev ir dota balss, lai tu varētu ar savu dziedāšanu slavēt Dievu, savu radītāju. Tev ir arī dots prāts, lai tu varētu savu radītāju saprast,” pateica Dievs. „Mīļais Dieviņ, kāpēc tu tik maz man devi dzīvot, vai nevarētu vairāk?” lūdzās cilvēks. „Ja tu tā gribi, tad tu varēsi dzīvot pāri par simtu gadu,” atkal skaidroja Dievs. „Paldies, mīļais Dieviņ!” pateicis cilvēks un aizgājis darīt savus uzdevumus.
Piezīme. Šī teika ir pārrakstīta rakstu valodā.

1.5.2. Dievs nospriež mūža garumu


V.Sargūna Daugavpils apr. Izvaltas pag. Teikas par Dievu
Cilvēkam Dievs lika dzīvot tikai 25 gadi, bet mērkaķim un zirgam 50 gadu. Cilvēkam tas bija par maz. Reiz aiziet pie Dieva mērkaķis un saka: „Kāpēc man jādzīvo 50 gadu? Man tik slikti dzīvot. Cik reizes vajag būt neēdušam un vajag lēkalēt pa kokiem! Noņem no manis 25 gadi, lai tik dzīvoju 25 gadi, un man ir diezgan, bet tos 25 gadi atdod cilvēkam. Viņam ir laba dzīve.” Tā viņš nodzīvoja tik 25 gadi un nomira. Zirgs arī aizgāja un tā saka Dievam: „Noņem no manis 25 gadi dzīves, lai tik dzīvoju 25 gadus. Man grūti jāstrādā un katrreiz dabūju sitienus no cilvēka. Gan man dzīvot tik 25 gadi.” Nodzīvoja 25 gadi un zirgs nosprāga.
Tā cilvēkam salasījās 75 gadi: savi 25 gadi, mērkaķa 25 gadi un zirga 25 gadi.

pirmdiena, 2012. gada 12. novembris

1.5.1. Dievs nospriež mūža garumu


H.Skujiņa no 59.g.v. Augusta Kārkliņa Mēru pag.
Dievs sācis lemt cilvēkiem un kustoņiem mūža garumus. Pirmais nācis zirgs un Dievs šim sacīš: „Tev būs trīsdesmit gadu!”
„Tas ir par dau,” sacīš zirgs. „Man ir vienmēr grūti jāstrādā un tā es vairs nevarēšu savu kaulu pavazāt.” Un tikmēr zirgs diņģējis, kamēr nodinģēš sev astoņpadsmit gadus.
Otrais nācis suns un šim atkal Dievs sacīš: „Tev būs trīsdesmit gadu!”
„Tas ir par dau,” sacīš suns. „Man naktīs jāsalst ārā un pa dienu man ar dau darba; tā es vairs nevarēšu sev maizes nopelnīt,” un suns tikmēr diņģējies, kamēr nodiņģēš sev mūža garumu uz divpadsmit gadiem.
Trešais nācis mērkaķis un Dievs šim atkal sacīš: „Tev būs trīsdesmit gadu!”
„Tas ir par dau, sacīš mērkaķis. „Man visu mūžu jāākstās,” un mērkaķis tikmēr diņģējies, kamēr nodiņģēš sev mūža garumu uz desmit gadiem.
Ceturtais nācis cilvēks un Dievs šim sacīš: „Tev būs trīsdesmit gadu!”
„Tas ir par maz,” sacīš cilvēks. „Tā jau es tikko esu pie riktīga prāta nācis, tev jāliek vēl klāt!”
Dievs pielicies cilvēka mūžam zirga astoņpadsmit gadus, bet cilvēks atkal diņģējies un sacīš: „Tas vē ir par maz, jo man vē bērni nebūs lieli.”
Tā Dievs pielicies cilvēkam vē divpadsmit suņa gadus un cilvēks vēl diņģējies un sacīš, ka tas vēl esot par maz. Ta nu Dievs vēl pielicies cilvēkam desmit mērkaķa gadus un ar to cilvēks bīš mierā. Nu tā ar cilvēkam palicis. Sava paša gados, cilvēkam ietot labi, zirga gados esot grūtāki jāstrādā, suņa gados vairs neesot zobu un jākremtot tāpat kā suņam, un mērkaķa gados esot jāākstoties.
Piezīme. Šī ir veca rietumu Eiropas teika, kas izplatījusies ar Skolas maizi.

piektdiena, 2012. gada 9. novembris

1.4.8. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


J.Vīksne no A.Grantiņas Liepājā.
Vecos laikos Dievs esot cilvēkiem pateicis, cik ilgi katram jādzīvo. Viens vīrs taisījis no nātras kauliem žogu. Pienācis vecs vīriņš un prasījis, kālab viņš tik švaku žogu taisot. Vīrs atteicis , ka viņam drīz būšot jāmirst un viņa dienām pietikšot. Vecais vīriņš bijis Dievs. No tā laika viņš nav nevienam teicis, cik ilgi katram jādzīvo. Tāpēc, ka cilvēks strādā tik ilgi, cik viņam pašam vajaga.

1.4.7. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


A.Jaunzeme Rīgā. A.Bērzkalnes krājumā.
Senos laikos cilvēki jau iepriekš zinājuši, kad kuram būšot jāmirst. Tā arī kāds saimnieks jau zinājis, ka viņam jāmirst nākošās dienās. No lielām bailēm tas sācis jaukt savu māju nost. Te pienācis Dievs un prasījis, par ko šis tā darot, Tas atbildējis, ka viņam tūliņ būšot jāmirst. Dievs apskaities un neļāvis vis tam mirt. Nu tik pašam cēlies grūtums par nopostīto māju.

1.4.6. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


K.Līdurta Jaunpiebalgā. Teikas par Dievu
Agrākos laikos dzimstot cilvēkiem tūliņ bijis zināms, kad viņiem jāmirst. Tanīs laikos vēl Dievs staigājis apkārt pa mājām. Un tā cilvēki, savām pēdējām dienām tuvojoties, vairs nestrādājuši – dzēruši un palikuši gluži izvirtīgi. Reiz Dievs, tā staigādams, ieraudzījis, ka saimnieks jauc pašreiz riju. Dievs prasījis, kāpēc viņš tā darot. Saimnieks atteicis, ka viņš miršot rītu un sieva parītu, tāpēc vairs negribot braukt uz mežu pēc malkas. Dievs palicis varen dusmīgs un teicis uz saimnieku, ka nemiršot vis viņš rītu un sieva parītu, bet dzīvošot vēl ilgi un savas miršanas dienas arī vairs nezināšot.
Tā no šī gadījuma cilvēki arī vairs nezinot savas miršanas dienas.

1.4.5. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


M. Dunkule Cesvainē. Teikas par Dievu
Reiz viens vecītis taisījis sētu. Kārtis starp mietiem tas iestiprinājis ar salmu grīstēm. Salmu grīstes viņš lietojis tāpēc , ka zinājis, ka viņam drīz jāmirst. Garām gājis sirms vecītis, Dievs. Tas vaicājis, kādēļ viņš netaisot stiprākas grīstes. Sētas taisītājs atbildējis, ka šā mūžam pietikšot. Nu Dievs sadusmojies un nolicis, lai neviens cilvēks nezina savas miršanas dienas.

1.4.4. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


Janševskis Nīgrandā.
Vecos laikos, kad Dievs vēl staigājis pa zemes virsu, katrs zinājis, kad tam būs jāmirst. Tā reiz viens vecs vīriņš zinādams, ka tam jau rītu būs jāmirst, ņēmies visu postīt zemē: ārdījis žogus, skaldījis sētas vārtus un istabas durvis kopā. Te pienācis pie postītāja kāds vecs ubags un prasījis: kādēļ tas visu postot zemē? Vīriņš atbildējis: „Man rītu jāmirst un kāpēc es iešu citiem atstāt savu māju?” Tad vecais ubags sadusmojies un teicis: „Tāpēc pasaulē neiet nekas uz priekšu, ka cilvēki zina, kad tiem jāmirst. No šā brīža neviens vairs to nezinās.” Un tā arī noticis, jo vecais ubags bijis Dievs.

1.4.3. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


Pēteris Alunāns Krustpilī.
Vecos laikos cilvēks zinājis, kad jāmirst, Tā reiz viens vīrs taisījis sētiņu un mietus sējis ar salmiem. Tā viņam strādājot pienāk viens vecs vīrs un saka” „E! Kas tad tas par darbu? Par ko tad ar klūgām negriez un netaisi tās sētiņas? Cik ilgi tad tev ar salmiem sieta sētiņa stāvēs?” – „Nu, manam laikam būs diezgan, jo man drīz būs jāmirst!” sētiņas taisītājs atbildējis. „Nē, tagad gan tu nemirsi! No šā laika neviens cilvēks nezinās, kad kuram jāmirst.: To teikdams, vecais vīrs pazudis, jo tas bijis pats Dievs.

1.4.2. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


Melbāržu Mārtiņš, Vidzemes Jūrmalā. Balss 1891. g.
Senos laimīgos laikos, kad pats Dievs dzīvojis  kopā ar cilvēkiem, apskatīdams viņu dzīvi un darbus, tad cilvēki zinājuši, cik ilgi viņiem nolemts dzīvot. Šajos laikos kāds pavecs vīriņš reiz taisījis no kārtim sētu, sasiedams mietus ar salmu vītekļiem. Dievs, garām iedams, jautājis: „Kādēļ tu sien sētu ar salmiem un ne ar kārklu vicām?” Vīrs atteicis: „Kam man tik stipra jātaisa, tik daudz jāpūlējas? Manam mūžam pietiks.” Par to Dievs ļoti saskaities un sacījis: „Tad tādi esat jūs, cilvēki! Jūs meklējat vienīgi savu paša labumu, gluži aizmirsdami citus cilvēkus. Jūs darbojaties un pūlaties tikai savam mūžam: saviem pēcnācējiem par labu negribat nekā darīt. No šīs dienas vairs neviens cilvēks nezinās, cik ilgi viņam jādzīvo pasaulē – kādā dienā un stundā viņam jāšķiras no šejienes.
Piezīme. Tāda pati teika bija arī Raunā.

1.4.1. Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu


Upciems Milda – Skaidrīte, Annēniešos
Senākos laikos, cilvēkam dzimstot, Dievs dzirdami nosacījis, kurā dienā tam jāmirst. Bet tas cilvēkam nebijis par labu: viņi mūža galam tuvojoties, nemaz vairs nestrādājuši, vazājušies no viena ciema uz otru un tikai gaidījuši nāves dienu. Reiz Dievs gājis gar Vēdera māju un redz: saimnieks plēš jaunu ēku nost, baļķus skalda malkā un nes namiņš dedzināt.
„Kamdēļ tā?” Dievs vaicājis.
„Jā, kas man vairs ko taupīt: rītu man jāmirst, aizparīt sievai jāmirst, ko es vairs mežā kulšos, pasildīšu ar tiem pašiem kūts baļķiem lopiem siltu dzeramo.”
Dievs par to dikti palicis pikts un uzkliedzis saimniekam: „Tu nebēdnieks! Tu nemirsi vis ar sievu, kad būsi iedomājies – vēl ilgi padzīvosiet. Bet nu es redzu, kādi jūs cilvēki esat, ja jums ko pasaka priekšlaikus. Tādēļ no šā brīža neviens vairs nedabūs mirstamo dienu zināt.”

1.3.9. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


Fr. Kurāts no 45 g.v. M.Kurātes Talsu apr. Valgales pag. Teikas par Dievu.
Vecos laikos bērni tūliņ pēc dzimšanas staigājuši. Vienai slinkai sievai piedzimis bērns. Vienā ziemas vakarā sieva dzirdējusi, ka pie durvīm kāds dauzās. Šī pati bijusi tik slinka, ka nav vīžojusi iet attaisīt durvis, bet sūtījusi mazo bērnu. Nu ienācis vecs vīriņš ar garu baltu bārdu. Tas sievai teicis: „Tālab, ka tu esi tik slinka, uz priekšu vairs mazie bērni nestaigās!” To teicis, viņš pazudis.
No tā laika bērni vairs tūliņ pēc piedzimšanas nestaigā.

1.3.8. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


J.Kalniņš Druvienā.
Vecos laikos vienai sievai piedzimis bērns un ap to pašu laiku arī govij radies teļš. Dievs pavēlējis sievai, lai tā savu bērnu pārsviežot pār skursteni, bet govij teicis, lai tā savu pārsviežot pār ragiem – tad viņu bērni tūliņ būšot tik stipri, ka varēšot iet kājām. Govs savu bērnu esot pārsviedusi pār ragiem, bet sieva savu bērnu žēlojusi, sākdama šaubīties, vai bērns vairs būšot dzīvs, kad tik augstu pārsviedīšot, un nesviedusi arī. Teļš sācis tūliņ staigāt kājām, bet sievas bērns ne. Tādēļ, no tā laika cilvēku bērni nevarot tūliņ pēc dzimšanas kājām.

1.3.7. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


Skolnieks A. Lītavnīks Rēzeknes apr. Andrupenes pag. Teikas par Dievu.
Agrāk Dievs staigājis pa zemes virsu. Viņš saticies bābu pagalmā un vaicājis parādīt ceļu. „Ej, „ saka, „man nav vaļas ceļu paradīt.” Tad viņš pavaicājis puisim parādīt ceļu. Puisis parādījis. Tad Dievs sakot bābai: „Dod, es bērniņu pārsviedīšu pār jumtu. Viņš staigās kājām.” Viņa nedevusi bērniņa un teikusi: „Lai mans bērns nestaigā seši mēneši, bet es nedošu.” Tad Dievs saka: „Dod jēriņu,” šis pārsviedīšot. Bāba iedevusi jēriņu. Kā pārsvieda jēriņu, tā jēriņš no pirmās dienas staigā kājām, bet bērniņš arī pēc sešiem mēnešiem vēl neiet.

1.3.6. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


J.Kažēns no savas 65 g.v. mātes Bauskas apr. Īslīces pag. Teikas par Dievu
Viena māte auklēja bērnu. Dievs pienāca klāt un teica: „Laid to bērnu zemē, lai staigā!” Māte atteica: „Ej tu, muļķa veci, tik mazu bērnu, lai nu zemē laiž!” Dieviņš atteica: „Ka ne, ne, tad auklē veselu gadu.”
No tā laika bērni jāauklē veselu gadu.

ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

1.3.5. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


P.M.Lodziņš Sērpilī
Kad Dievs visu dzīvu radību bija beidzis radīt, tad daudzi nāca apvaicāties pie viņa: cik ilgi būšot savus maziņos auklēt? Nu vecais Tēvs darījis īsi: saaicinājis visus dzīvniekus pie vienas mājas un teicis: lai metot ikkurš savu bērnu pār šo mājas jumtu. Visi dzīvnieki tūliņ tā darījuši un kurš vien savu bērnu pārmetis, tam tūdaļ bērns staigājis, tikai cilvēks nemetis – tas lutinādams žēlojis savu bērnu: būšot sviedienā nosisties, par kropli palikt – nelaidis ne par ko no klēpja ārā. Lūk, tādēļ vēl šodien cilvēku bērni trīs gadi klēpī auklējami.

1.3.4. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


J.Sīmenovs Dolē. Brīvzemnieka kr.
Kad pirmai sievai bija piedzimis maziņais, tad Dievs sacījis: „Met bērnu jumtam pāri, tas tūliņ nostāsies uz kājām!” Bet sieva neklausījusi Dievam un nemetusi. Dievs tad sadusmojies un sacījis: „No šīs dienas katra sieva nēsās savu maziņo veselu gadu uz rokām!”

1.3.3. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


H.Skujiņa Smiltenes pag.
Kad Dievs radījis visus dzīvniekus: lopus, putnus, tārpus un citus, tad tas visus sviedis pār jumtu un tie visi krituši otrā pusē uz kājām. Tādēļ arī kustoņi, tiklīdz piedzimuši, ejot tūliņ kājām. Bet sieva nav laidusi savu bērnu Dievam pār jumtu sviest. Tādēļ arī bērni esot ilgi jāauklējot, kamēr tie sākot kājām iet.

1.3.2. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


H.Skujiņa Aumeisteru pag.
Tanīs sešās dienās, kad Dievs kustoņus radījis, tad viņš, kuru radījis, sviedis pār jumtu, un visi krituši uz kājām. Tādēļ visi kustoņi, kas piedzimst, tūliņ kājās ceļas un kājām iet. Bet cilvēku viņš radījis un nav pār jumtu sviedis, tādēļ cilvēka bērns neiet kājām, kad piedzimst.

1.3.1. Kādēļ mazi bērni neiet kājām


Kārlis Skujiņa no Martas Antenes Smiltenes pag.
Dievs reiz sviedis visus kustoņus un zvērus, kā tie piedzimuši pār jumtu. Viņi visi otrā pusē nokrituši zemē uz kājām un tūlīt sākuši iet. Dievs gribējis sviest cilvēka bērnu arī pār jumtu, bet māte nelaidusi, baidīdamās, ka nenositās. Dievs saskaities un sacījis, lai tad ar bērnu guļot tik ilgi, kamēr pats sākšot iet ar kājām.
Tādēļ arI vēl līdz šai dienai bērni tik ilgi neejot kājām, kamēr zvēri kā piedzimstot, tā tūlīt sākot iet.

1.2.21. Cilvēka radīšana


J.Ragainis no 80 g. v. A.Lankmanes. Teika par Dievu.
Dievs prasījis cilvēkam: „Kur tu matus liec, kas noiet no galvas?” Cilvēks atbildēja: „Sadedzinu, lai vairs pastardienā nedeg.” Dievs prasīja cilvēkam: „Kur tu nagus liec?” Cilvēks nagus atsviedis atpakaļ un teicis: „Pakaļ nāk!”

1.2.20. Cilvēka radīšana


J.Ragainis no 80 g.v. A.Lankmanes. Teikas par Dievu.
Sievietes ieskāja galvu viena otrai un par to maksāja ar cimdu pāri. Dievs tām jautājis: „Par ko tā darot? Sievietes atbildējušas: „Par utu kaušanu!” Dievs novēlējis, lai tikai paldies pasakot.

1.2.19. Cilvēka radīšana


J.Gavračs no 70 g. v. M.Ramanes Rēznas pag. Teikas par Dievu
Sensenajos laikos dzīvoja viens nabags. Viņam daudzreiz vajadzēja neēdušam vai arī puspaēdušam iet gulēt. Iet viņš kādreiz pa mežu un domā, cik tagad būtu labāk, ka nevajadzētu ēst. Te ierauga viņš sev priekšā sirmu vecīti: „Kad tu, dēliņ, gribi, lai tev nevajadzētu ēst, tad ej, apej tam krūmam trīsreiz apkārt, tad tev nekad negribēsies ēst.” Nabags paklausīja vecīti, bet tas vecītis bija Dievs, un apgājis trīsreiz, mierīgs aizgāja uz sētu. Sētā viņam vairs negribējās ēst. Ar laiku viņš palika bagāts, bet ēst tomēr nekā nevarēja un negribējās. Aiziet citreiz uz saviem kaimiņiem viesos. Visi viesi ēd, dzer, bet viņš tikai sēž un skatās. Ar laiku viņam tāda dzīve galīgi apnika.
Reiz viņš iet atkal uz mežu un skumīgs domā: cik labi tagad būtu, ja varētu ēst maizes papilnam. Tikko viņš tā nodomā, te redz, viņam priekšā vecītis. Tas, piegājis pie viņa, vaicā: „Kāpēc tu, dēliņ, tāds skumīgs?” - „Bet, lūk,” saka, „man tagad gribētos ēst tāpat kā citiem cilvēkiem.” – „Ko tad te bēdāt? Apej ap šo krūmu trīsreiz, uzreiz gribēsi ēst.” Tā arī izdara. Tūliņ grib ēst. Aizgājis uz sētu, jau pa gabalu kliedz: „Siev, nes ēst!” Tai liels brīnums, kāpēc vīrs agrāk ne par ko neēda un tagad tik ļoti grib ēst. Viņa ātri sagatavo pusdienas, un vīrs paēdis priecīgs aiziet gulēt.

1.2.18. Cilvēka radīšana


Kalniņu Jēkabs Ozolniekos.
Viens puisis bijis tik nespēcīgs, ka nevarējis nopelnīt ne maizes – kā mēdz teikt – ne vēdera daļas. Viņš lūdzis tādēļ Dievam, lai izņemot viņam kuņģi, tad nevajadzēšot tik daudz tā labā pūlēties. Dievs paklausījis puiša lūgumu, izņēma viņam kuņģi un izlika to uz kārklu krūma. Puisis nu palika stiprs, kā zvērs: ko neviens nevarēja, to viņš izdarīja, un nopelnīja daudz naudas. Bet pēc gada laika bijis atkal jāiet pēc kuņģa, jo Dievs to tikai uz vienu gadu bija izņēmis. Kuņģis bija noēdis kārklu krūmam beidzamo lapiņu.

1.2.17. Cilvēka radīšana


V.Sargūna Daugavpils Izvalta pag. Teikas par Dievu.
Dzīvoja viens cilvēks. Viņš bija nabags, un tam nebija ko ēst. Tā viņš nogāja meklēt pasaules galu. Gāja un redz: pie ceļa aug krūmi. Bet cilvēkam tik ļoti iegribējies ēst. Tad cilvēks domāja: „Kam vēders ir vajadzīgs? Tik lieks grūtums un ēst gribas.” Paņēma un iesvieda vēderu krūmos. Tagad viņam ēst negribas un ļoti viegli iet. Iet, iet un nomaldījās, tā, ka atnāca uz to vietu, kur vēderu pameta. Vēders apgrauzis krūmus, un vairāk nav bijis ko ēst, tā, ka palicis  pavisam vājš. Cilvēkam, to ieraugot, palika žēl sava vēdera, paņēma un atkal ielika Tā viņam uzreiz palika grūti un gribējās ēst. Bet nu satiek Dievu. Dievs prasa, kam viņš atkal paņēmis vēderu. Tagad visu mūžu vajadzēs nēsāt un tik viņam vajadzēs strādāt.
Tā nu cilvēks strādā tik vēderam.

1.2.16. Cilvēka radīšana

Skolnieks S. Valeinis Eglūnā. N.Rancāna kr.
Senajos laikos vienai mātes meitai vienu reizi sanāca saiet ar velnu ienaidā. Meita ar velnu, velns ar meitu, abi briesmīgi lamājās un sāka nežēlīgi plēsties un kauties. Tas viss vilkās ļoti ilgi. Dievs, staigādams pa pasauli, iedams vienu reizi nevarēja visu to paciest un atkal aizgāja uz debesīm. No debesīm atsūtīja eņģeli, lai tas izšķirtu meitas ar velnu strīdus un kaušanos. Eņģelis atnācis, neko nevarēja padarīt, kā kaujas, tā kaujas meita ar velnu. Šis atstāja tos kaujoties un pats ātri aizskrēja uz debesīm un pastāstīja Dievam, ka šis neko nevar izdarīt, strīdus izšķirt. Tad pēc tam Dievs sūtīja eņģeļu vecāko, lai tas strīdus un kaušanos novērstu. Eņģelis ātri aizskrēja no debesīm un briesmīgi sadusmojies kliedza, lai tie pārstātu kauties un lamāties, bet šie nepārstāja. Tad tas noķēra zibeni, izrāvās un nocirta par nepaklausīšanu abiem galvas. Abas galvas sakritušas kopā. Tad pats aizgājis un debesīm un pateica Dievam, ka strīdus izšķīris. Šie viņu neklausījuši, bet vēl vairāk sākuši plēsties, tad šis paņēmis un nocirtis abiem galvas par nepaklausīšanu. Dievs, to izdzirdējis, briesmīgi palika sakaitināts, ka bez viņa atļaujas eņģelis nocirtis galvas velnam ar meitu, un pasacījis, lai tas ātrāk skrien uz zemi un lai paņem un pieliek galvas klāt pie kakliem, un galvas pieaugs, bet tikai ļoti ātri vajag darīt: ja ne, tad būšot par vēlu. Eņģelis ar milzīgu ātrumu atskrējis nu uz debesīm un nepaskatījies ātri paņēmis un pielicis velna galvu pie meitas rumpja. Zināms, meita tūliņ palikusi dzīva, bet velnam pielicis meitas galvu ar ragiem. Meitai bijuši agrāk ragi, bet matu pavisam nebijis, bet kurai bijuši, tai tik gari neauguši kā tagad aug sievietēm. No tā laika velnam esot ragi, un meitām auguši gari mati, jo agrāk, kurai bijuši mati, tad ļoti īsi un tādēļ bijuši ragi.

1.2.15. Cilvēka radīšana


K.Bukums Valmieras pag. Teikas par Dievu.

Vienā lauku krogū bija apmetušies uz dzīvi velni. Pie viņiem ciemā gājušas arī meitas, un tā visi dzīvojuši, spēlējuši un dancojuši. Gar krogu gadījies braukt Dievam ar Pēteri. Tā kā bija jau vēla nakts, Dievs gribēja krogū pārgulēt. Viņš teicis uz Pēteri, ka tādā troksnī guļa nav, lai iet un viņus apmierina. Pēteris arī iegājis, bet velni nav viņu klausījuši. Pēteris paņēma zobenu, nocirta visiem velniem un meitām galvas, un krogus bija kluss. Pēteris izgāja, un Dievs jautā: „Vai apmierināji?” – „Jā, kungs, apmierināju.” – „Bet, kā?” jautā Dievs. „Nocirtu galvas.” – „Tas ir liels grēks, ej un dari tos dzīvus!: teica Dievs. Pēteris gan negribēja iet un tomēr gāja un darīja: ņēma tik galvas, kādas tik gadījās, un pielika, kuram gadījās. Tādēļ arī daudzas sievietes bija ar velna galvām un daži velni ar sievietes galvām.
Tās nekrietnas sievas, kas gadās vīriem, esot tās ar velna galvu, un ir arī godīgi velni.

1.2.14. Cilvēka radīšana


Jānis Kungs Liel-Ezeres Pusaros
Reiz viena pikta sieva saķildojusies ar velnu un ieklupusi tam matos. Velnam nejauki sāpējis, saucis palīgus. Te piepeši gadījies eņģelis ar zobenu un gribējis izšķirt; bet abi plūcēji iepīkuši - ne domāt. Beidzot eņģelis nocirtis abiem galvas un tad izšķīris gan. Tomēr nedzīvus atstāt īsti neticies, bet atdzīvināt nedrīkstējis, ja labi zināja: plūksies atkal – ko nu? Sadomājis tā: pielicis velna rumpim sievas galvu un sievas rumpim velna galvu; tagad abi pacēlušies un neplūkušies vairs. Bet no tā laika velniem tikai sievas stiprums un sievām atkal velna piktums

1.2.13. Cilvēka radīšana


Burkinu Augusts Valmieras apg. Balss. 1889.g.
Visu cilvēku tēvs, Ādams, ļoti mīlējis savu sievu Ievu, un nekad nešķīries no tās. Tomēr reiz viņu Dievs kaut kur aizsūtījis un tā sieva palikusi viena. No gara laika viņa pagūlusies. Te uz Ievas lūpām nolaidusies bite. Par laimi, vai nelaimi – Ādams arī bijis tūliņ klāt. Redzēdams kustonīti staigādams pa Ievas lūpām, tas vareni noskaities, gribējis biti nosist. Bet bites dzīvi jau pazīdams, tas ātri apķēries: „Diezin, vai šī nesūc še medu? Pag, pag, es arī pamēģināšu.” Viņš nodzinis biti un nobučojis Ievu. Un patiešām: - laikam bite bijusi atstājusi kādu drusciņu medus uz Ievas lūpām – bučiņa bijusi tik salda, ka priekā lēcis un dejis. No tā laika viņš nemitējies arvienu pa lāgiem pabučot Ievu un tā bučošanās ieklīdusi pasaulē.

1.2.12. Cilvēka radīšana


E.Krastiņš Varenbrokā, Folkloras krātuvē.
Kad Dievs Ādamu un Ievu bija iztaisījis, te uz reizi Ieva Ādamu nesākusi klausīt, Ādams Žēlojies Dievam, ka Ieva vairāk viņam neklausa. Dievs uz Ādamu saka: „Ej, tur ir viens avots, nomazgā galvu un ģīmi un kur vien tu vēlies, un tad Ieva no tevis bīsies.” Ādams aiziet, nomazgājies kā jau zinādams. Atnāk ar lielu bārdu pie Ievas. „Ar to mani neaizbaidīsi, es ar varu tāda palikt.” Viņa mudīgi aizskrien līdz tam pašam avotam. Kā pamērcē avotā roku un liks pie ģīmja, te – kur bijusi, nebijusi – bite klāt un dzeļ šekumā. Un ka viņa sper sauju šekumā, tur ir palika spalvas.

trešdiena, 2012. gada 7. novembris

1.2.11. Cilvēka radīšana


K.Strautiņš no 60.g.v. M.Ģērmanes Madonas apr. Medzūlas pag. Teikas par Dievu
Reiz vienā mājā dzīvojis slinks, slinks puisis unčakla meita. Puisis gulējis uz krāsns, bet meita vērpusi. Ienācis vecs vecītis, tas bijis pats Dieviņš, un prasījis ceļu. Puisis no krāsnsaugšas izstiepis lielu, garu kāju un ar to parādījis Dieviņam ceļu, teikdams: vei, vei uz to pusi, lai šis ejot. Meita nokaunējusies, ka puisis ar kāju ceļu rādījis, paņēmusi Dieviņu aiz rokas, izvedusi ārā  un tad ar roku parādījusi, uz kuru pusi jāejot, Tad Dieviņš meitai teicis, ka šai tas slinkais puisis jāprecējot, citādi viņam nebūšot apgādnieka, un tas varot vēl nomirt badā.
No tā laika esot tā, ka slinkie puiši precējoties ar čaklām meitām un čaklie puiši ar slinkām meitām.
Piezīme. Skolnieks J.Dūdiņš ir uzrakstījis tādu pašu teiku arī Secē.

1.2.10. Cilvēka radīšana


M.Garkolne no 76 g.v. Īvas Staleidzānes Atašienē
Senajos laikos Dievs ar svēto Mikaelu staigāja pa pasauli. Dievs gribēja, lai sieva būtu vecākā saimē, bet svētais Mikaels gribēja, ka vīram būtu virsroka. Tā šie runādami un spriezdami iegāja kādā istabiņā un paprasīja naktsmājas. Istabiņā sēdēja vecītis un teica: „Es ielaidīšu, bet kad atnāks mana sieva tad var man un visiem tikt!” „Mums vakariņu nevajag, tikai parādi vietu, kur pārgulēt,” saka Dievs ar Mikaelu. Vecītis parādīja vietu, kur gulēt, un Dievs ar Mikaelu atgūlās. Pēc neilga laika atnāca veča sieva. Vecītis izstāstīja, ka ielaidis divus ceļa gājējus uz nakts mājām un jau ierādījis vietu un šie atgūlās. „Kā tu drīkstēji bez manas ziņas laist?” Vecene sāka sist veci un tad aizgāja sist Dievu ar Mikaelu. Dievs gulēja gultas malā un vecene šo pirmo sāka kulstīt, kādēļ bez šīs ziņas iegāja uz naktsmājām. Tad vecene aizskrēja vēl sist savu veci. Mikaels, žēlodams Dievu tagad atgūlās gultas malā un Dievu palaida pie sienas, lai vecene vēl nesāktu sist Dievu. Ne pēc gara laiciņa atskrēja vecene un teica: „Vajag sadot gultas gulētājam pie sienas, tam kas gulēja pie gultas malas jau tika.” Nu sāka atkal sist Dievu. Tad vecene aizskrēja un atgūlās, No rīta Dievs ar Mikaelu piecēlās un sāka iet tālāk. Tagad Mikaels prasa nu Dievam: „Kuram dosim virsroku: sievai vai vīram?” „Lai vīrs ir par sievas galvu!” atbildēja Dievs un aizgāja tālāk.

1.2.9. Cilvēka radīšana


K.Strautiņš no 60 g.v. M.Ģērmanes Madonas apr. Mēdzulas pag. Teikas par Dievu
Agrākos laikos bijis gluži otrādi: tagad puiši ņemot sievas, bet tad meitas ņēmušas vīrus. Reiz iznācis tā, ka šī ieraša bijusi jāpārmaina. Meitas nevarējušas vien izvēlēties. Dieva zirdziņu nodzinušas putās, caurām naktīm jādamas vīra raudzīties. Dieviņš par to noskaities, ka meitas bijušas tik iedomīgas, neviena puiša bez vainas nevarējušas izvēlēties un vēl zirdziņu nodzinušas. Tad Dieviņš iekārtojis tā, ka puiši meklējuši sev sievu, bet meitām bijis jāiet pie tāda, kāds gadījies. Tad Dieviņš meitām atriebies par sava zirdziņa dīdīšanu.

otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

1.2.8. Cilvēka radīšana


E.Sestule Bērzaunē. Teikas par Dievu.
Agrāk esot visi jājuši, vai vīrieši, vai sievietes. Tāpat arī tautu meitas varējušas bildināt savu uzdomāto. Reiz agrā svētdienas rītā gribējusi jāt precībās viena bajāra meita viena pati. Apseglojusi baltu zirgu, pati uzģērbusies ļoti grezni un jājusi ļoti ātri. Nav nekā ievērojusi, kas ir uz ceļa. Te vienā vietā ceļā sēdējis vecs vīriņš. Bajāra meita dzinusi to nost, bet tas negājis un nevarējis noiet, jo bijis ļoti vājš. Bajāra meita nav vis jājusi apkārt, bet jājusi viņam pāri. Tas vīriņš bijis Dievs. Par tādu meitas nekaunību viņš nosadījis, ka vairs neviena nedrīkst jāt precībās.
No tās reizes var bildināt tikai tautu dēls.
Piezīme. Tādu pašu teiku ir vēl iesūtījusi V.Biļķene no Doles pag.

1.2.7. Cilvēka radīšana


A.Medne no 49 g.v. A.Studentes, Madonas apr. Paškules pag. Teikas par Dievu.
Senāk cilvēki bijuši saauguši ar mugurām kopā. Tā viņiem bijis dikti grūti. Tad Dieviņš pāršķīris uz pusēm. Un tā tagad vienmēr vienai pusei otra jāmeklē. Ja atrod, dzīvo labi un laimīgi, ja ne – tad nekā.

1.2.6. Cilvēka radīšana


Skolnieks A.Ciķelis Rencēnu pamatskolā. Teikas par Dievu.
Kad Dievs bija radījis debesi, zemi, Ādamu un Ievu, tad viņš redzēja, ka vēl nepietiek cilvēku. Dievs paņēma sieku ābolu, pārgrieza katru uz pusēm un tos izkaisīja pa zemi, pārvērzdams par cilvēkiem un teikdams, lai katrs meklē otru pusi viena ābola, dzīvo saticīgi, bet tie, kas nav no viena ābola, strīdas un plēšas.

1.2.5. Cilvēka radīšana


P.Šmits no P.Zeltiņas Tomē.
Dievs debesīs griezis ābolus uz pusēm un metis tos zemē, lai ļaudis tos saņem, un atkal pa pāriem šīs puses salikdami , lai dzīvotu pa pāriem kopā. Kuri nu salikuši īstās ābolu puses kopā un paši apprecējušies, tie dzīvojuši visu mūžu laimīgi. Kuri turpretī sagājuši kopā ar dažādām ābolu pusēm, tie mūžu dzīvojuši nesaticīgi. Tā tas palicis līdz mūsu dienām.

1.2.4. Cilvēka radīšana


H.Bukums Valmieras apr. Teikas par Dievu.
Kad Dievs izņēma Ādamam ribu un to nolika zemē, kamēr aizšuj robu Ādama sānos tikmēr Velns piesteidzas un paķer ribu un aizskrien. Dievs dzinies pakaļ un notvēris Velnu pie astes un to izrāvis, bet Velns ar ribu aizskrējis. Dievs apskatījis asti – nekas, gluži labs lietas koks, un no tās iztaisījis Ievu. Tādēļ arī sievietes esot vairāk pļāpīgas un viltīgas, kā jau no tāda ļauna materiāla.
Piezīme. Folkloras krātuvei ir vēl piesūtīti astoņi varianti no dažādiem apgabaliem.

1.2.3. Cilvēka radīšana


A.Leimane no 78 g. v. J.Leimaņa Mārsnēnu pag.
Dievs izņēmis Ādamam vienu ribu un gribējis taisīt no šīs ribas sievieti, bet suns ribu nozadzis. Dievs dzinies suņam pakaļ un saķēris to pie astes gala. Astes gals notrūcis, un suns aizbēdzis. Nu Dievs sievieti iztaisījis no suņam norautā astes gala. Norautā astes gala vietā suņam uzaugušas baltas spalvas. Tāpēc arī vēl šodien visiem suņiem astes galā ir, ja ne vairāk, tad dažas baltas spalvas.

1.2.2. Cilvēka radīšana


P.Šmits Raunā.

Kad Dievs izņēmis Ādamam vienu ribu no sāniem un gribējis no tās Ievu radīt, tad pieskrējis viens suns, izrāvis to ribu un bēdzis projām. Dievs gan dzinies sunim pakaļ, bet ribas tomēr nedabūjis. Viņš nu noķēris suni pie astes, bet suns izrāvies, atstādams asti Dieva rokā. Tā tad Dievs nu esot radījis Ievu no suņa astes. Tā kā suņa spalvās labprāt uzturas blusas, tādēļ nu arī sievietēm esot vairāk blusu nekā vīriešiem.
Piezīme. Tā ir veca teika, kas labi pazīstama pie slāvu tautām, rumāņiem, ungāriem un dažiem viņu kaimiņiem. Suņa vietā vispirms esot bijis Velns, tad arī čūska un pērtiķis.

1.2.1. Cilvēka radīšana


P.Šmits Raunā.
Kad Dievs radījis cilvēku, tad viņš tam devis tādu ādu, kā nagi, lai nekādi ērkšķi nedurtos viņa miesā. Bet kad cilvēks apgrēkojies, tad viņam noņemta tā āda un tikai uz pirkstiem vēl atstāti nagi par piemiņu no paradīzes dārza.
Piezīme. Tā ir sena muhamedāņu teika, kas pārgājusi pie ungāriem, rumāņiem un slāvu tautām.

1.1.15. Dievs rada pasauli


L.Lulle no sava 71 g. v. tēva Cīravas pag. Teikas par Dievu
Durbes ezers bija agrāk tur, kur tagad Plecis – kūdras purvs. Ezeram neticis, ka viņu sauc par Pleci, tādēļ pārcēlies uz Durbi. Ezeram pa gaisu ejot, vēži krituši ārā; līdakas, tās varējušas noturēties. Vasaras pēcpusdienā vīrs ar baltu zirgu jājis, saukdams: „Mūciet, ļaudis, mūciet, ļaudis, Dorbis nāk!” Vīrs ar balto zirgu jājis ezeram pa priekšu, lai aizbaidītu cilvēkus. Citi, kas grābuši sienu, aizmukuši. Palikuši kamzoļi, grābekļi, putras spainis, maize utt. Divas meitas audeklus velējušas un nemukušas. Tām ezers uzgāzies virsū. Tur viņas pie Ligutu muižas vēl tagad dzirdot velējot.

1.1.14. Dievs rada pasauli


A.Pētersons no 76 g. v. L.Gailes Puzes pag. Teikas par Dievu.
Senāk tur, kur tagad Puzes ezers, bijušas pļavas. Reiz siena laikā, kad pļavā bijis daudz cilvēku, atjājis vecītis uz balta zirga. Vecītis iesaucies: „Mūciet, ļaudis, Lubāns nāk!” Tad vecais paņēmis siena sauju noslaucījis zirgu un aizgājis. Tūliņ pie debesīm parādījies mākonis, kas nokritis un pārvērties par ezeru. Visi pļavā atrodošies cilvēki noslīkuši, izņemot tos, kas tūliņ paklausījuši vecā vīra brīdinājumam. Vecais esot bijis pats Dievs. Ezerā sastopamas zivis – stintes, kurām sviedru piegarša. Tās esot cēlušās no tās siena saujas, ko vecais iemetis ezerā.

1.1.13. Dievs rada pasauli


A.Linde Kandavas pag. Teikas par Dievu.
Kandavas pagastā, netālu no Urļu mājām, atrodas kāds neliels ezeriņš. Par šo ezeriņu teika stāsta, ka to še nometis Dievs un atstājis. Agrāk šis ezeriņš te neatradies. Tas atradies daudz kilometru tālāk uz ziemeļiem no savas tagadējās vietas, dziļi meža biezoknī. Vienu dienu Dievs paņēmis šo ezeriņu un aiznesis viņu uz to vietu, kur tas tagad atrodas. Tur toreiz bijusi dziļa bedre, jo tur rakta grants. Dievs iemetis ezeriņu šai bedrē un sacījis: „Guli nu tagad te!”. Pa ceļu, pa kuru ezers nests, bijis sabiris ļoti daudz zivju no ezera. Ļaudis tās lasījuši pilniem kurvjiem un ļoti priecājušies par tām. Bet ezerā no tā laika zivju esot palicis ļoti maz.

svētdiena, 2012. gada 28. oktobris

1.1.12. Dievs rada pasauli


V.Piģene no 96 g. v. K. Vāczemes Rūjienas pag. Teikas par Dievu
Vilks nedrīkst ēst iejūgtu zirgu. Bet reiz vecos laikos vilks bijis briesmīgi izsalcis, gājis un prātojis, kaut vai zaķi satiktu. Pēdīgi ieraudzījis zirgu un bijis ļoti priecīgs, bet kad piegājis tam klāt, redzējis, ka zirgs aizjūgts. Vilks nu gan gribējis iet tālāk, bet vēders briesmīgi kaucis. Viņš nopurinājis asti un meties iejūgtam zirgam virsū. Viņš nav vēl paspējis zirgam nekur iekost, kad zirgs jau ar vāģiem un visu izvilku pacēlies debesīs. Tā nu zirgs un vāģi palikuši augšā. Zirgu tur tomēr neredzot, jo tas esot bijis melns. Vāģi gan esot redzami, un tie esot greizi, jo zirgs no vilka sabijies un pagriezies sāņus. Vilks esot nokritis zemē un briesmīgi sasities, ka ilgu laiku neesot varējis kaulus pavazāt. Beigās gan viņš atžilbis un nodievojies turēt Dieva likumu: nekad neēst iejūgtu zirgu.

1.1.11. Dievs rada pasauli


Kanaviņš no Jūlija Rubeņa Gulbenē.
Bijis lepns, lepns cilvēks. Tas reiz nokrāsojis braucamo loku septiņām krāsām – braucis tik lepni, ka laistījies vien. Bet Dievam tāda lepnība nepatikusi – uzrāvis lepno loku pie debesīm par varavīksni, lai tā neviens vairs nedarītu.

1.1.10. Dievs rada pasauli


M.Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu.
Dievam priekš varavīksnēm esot trīs āmuri. Kad Dievs paceļot vienu āmuru, tad rādoties viena varavīksne, kad divus āmuru, tad divas varavīksnes. Pēc divām varavīksnēm Dievs paceļot vēl trešo āmuru, kur tad rādoties trešā, vājākā par pirmām varavīksnēm.

1.1.9. Dievs rada pasauli


K.Jansons Plāņos.
Vecos laikos debesis ļaudis varējuši ar roku aizsniegt. Reiz kāda sieviete ar maizes garozu noslaucījusi bērnam pakaļu un uzlikusi garozu uz debesīm, pēc tam debesis uzgājušas augšā.
Tāda pati teika ir dzirdēta arī Raunā.

1.1.8. Dievs rada pasauli


Brīvzemnieka Sborņik.
Redzēdams, ka zeme vairs nepaiet apakš debesīm, Dievs staigājis bēdīgs, nezinādams, kā izlīdzēties. Te sastapies ar ezi un izstāstījis tam savas raizes. Ezis, pats pie sevis novērodams: „Kad saritinos kamolā, palieku mazāks!” devis Dievam padomu zemi sažņaugt, saraukt. Labi. No tām izcēlušies kalni. Bet ezis, kā apbalvojumu par labo padomu, dabūjis dzeloņainu ādu.

1.1.7. Dievs rada pasauli


J.Sīmenovs Dolē, Brīvzemnieka Sborņi.
Vecos laikos ezim bijis vareni lepns uzvalks. Bet skaistais apģērbs viņam atnesis daudz rūgtuma: ikviens , tikko ezi ieraudzījis, gribējis to saķert. Tolaik zeme vēl nebijusi pilnīgi pabeigta, tā neietilpusi debess apakšā. Tad Dievs saaicinājis visus radījumus, lai pārspriestu, kā zeme salabojama. Šinī saeimā ezim  iešāvies vislabākais padoms prātā, tas sacījis: „Gudrāki būtu, ja zemi savilktu čumuros!” Tā noticis. Kāda toreiz zeme saraukta, kupros sacelta, tāda tā vēl šodien  par derīgu izrādās. Bet ezis par to dabūjis tādu apģērbu, ka nevienam vairs netīk ap viņu niekoties, to tvarstīt.

1.1.6. Dievs rada pasauli


Siliņu Hilda, Penkules pag. Jelgavas apr.
Kad pasaule, jeb zemeslode, bijusi gatava, tad Dievs to gribējis pabāzt apakš debess, bet nevarējis pabāzt apakšā. Te pienācis ezis un sacījis, ja nevarot pabāzt, lai saspiežot plakanu, tad varēšot. Dievs paklausījis arī. Zemi varējis tagad apakš debess pabāzt, tikai saspiežot gadījušās grumbas. Tās grumbas esot tagadējie kalni un lejas.

pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris

1.1.5. Dievs rada pasauli


K.Corbiks no Benītas Grāveres Trikātā.
Tas bijis pašā sākumā. Dievs papriekšu uztaisījis debesis un tad zemi. Par nelaimi zeme iznākusi par lielu un negājusi vairs apakš debesīm. Dievs stāvējis bēdīgs un nezinājis, ko iesākt. Te – kur gadījies, kur ne – ezis klāt un saka, lai Dievs ņem zemi un saspiež, jo tad viņa paliks mazāka. Labi! Dievs nu ņēmis zemi un spiedis to tik ilgi, kamēr tai bijis rūmes apakš debesīm. No šīs spiešanas zemei radušās krunkas, kuras mēs saucam par kalniem. Par pateicību Dievs nu iedevis ezim tādu kažoku, ar kuru tas var labi aizsargāties. Vēl šodien ezis valkā to kažoku.

1.1.4. Dievs rada pasauli


Veronika Piģene no Z.Sīpoles Valmieras apr. Teikas par Dievu.
Dievs izrādījis pasauli, bet nav varējis pabāzt to zem debesīm, un bēdājies, bet nav zinājis, ko iesākt. Te – kur gadījies, kur ne – mazais ezītis. Tas teicis, lai nebēdājoties neko, lai ņemot un lai saspiežot. Dievs papriekš pasmējies un neko nav teicis. Kad ezis aizgājis, Dievs saspiedis nedaudz zemi un tā viegli pagājusi zem debess velves. Nu Dievs bijis priecīgs, pasaucis ezi un uzprasījis: „ko tu gribi par savu gudrību? Ja tu esi ar mieru, es tev došu adatu kažociņu.” Ezis bijis priecīgs un teicis, ka gribot gan. No tā laika tad arī ezim ir kaula kažociņš, bet zeme ir mazliet saspiesta.
Piezīme. Tādas pašas teikas Folkloras krātuvei ir vēl piesūtījuši J.Kleķeris no Izvaltas pagasta, J.Plaudis no Dzērbenes un R.Lazdiņš no Valkas apriņķa Jaunlaicenes.

sestdiena, 2012. gada 20. oktobris

1.1.3. Dievs rada pasauli


A.Lerhis-Puškaitis Džūkstē un Pienavā.
Kad zeme bija radīta, tad – ko domāt – tā negājusi apakš debess velves. Kur nu tādu lielu ripu likt? Pašu laiku pienācis arī ezis, ievaicādamies, kas te par nelaimi īsti esot? Tā un tā – zeme būtu gatava, bet nevar apakš debess apaļuma pabāzt, un nost skaldīt arī netiktos.”Tā maza lieta!” ezis atteicis, „ripa jāsaspiež drusku kopā, šaurāka, gan tad derēs.” Labi! Dievs tūliņ saspiedis ripu mazāku un nu viegli jo viegli pabāzis apakš debesīm. Tikai kopā spiežot vietā krunkas gadījušās: tie ir tagadējie kalni un lejas. Bet Dievs par tādu gudru galvu ezim dāvinājis varenu apģērbu, no tīrām adatām, lai neviens uzbrucējs viņam netuvotos.

piektdiena, 2012. gada 19. oktobris

1.1.2. Dievs rada pasauli


Ilsters Vestienā. Etn.I, 1891.
Kad Dievs bija zemi taisījis, tad viņam palika vēl daudz zemes pāri, ka to nekur likt. Ezis Dievu pamācīja, lai raunot krunkām (papriekšu viņa bija gludena, t.i., bez kalniem). Tas bija labs padoms. Dievs nu ezim vaicāja: ko šis par to labu gribot? Viņš teica: lai šim dodot tādu spalvu, ka šo neviens nevarot aiztikt. Dievs paklausīja ezi un deva viņam dzeloņainu kažoku.

1.1.1. Dievs rada pasauli


M.Šimiņš Bruknā. Etn.1, 1891.
Pirmajos laikos, kad Dievs jau bija radījis debesis, zemi un visus citus radījumus, tas allaž staigāja pa zemes virsu, sarunādamies ar saviem radījumiem. Tā reiz, zemi pārstaigādamas, tas ievēroja, ka zeme par lielu un visu nevarot viņa radījumi pārdzīvot. Tas pārdomāja, ka zemi varētu pamazināt, jo jūrā gremdēt vairs negribēja, tādēļ, ka jūra jau tā bija diezgan liela. Tā domādams un lēni iedams, tas satika ezi, kam toreiz bija viscaur vēl tāda mīksta, pelēka spalva, kā tagad zem vēdera. Dievs izstāstīja savas domas ezim, tam padoma prasīdams. Ezis teica: „Zemi vajaga saraut kroķēs – t.i. kalnos!” tad tā tikšot mazāka. Šitais eža gudrais padoms Dievam labi patika un tas arī tā darīja: zemi sarāva korķēs un tā cēlās kalni. Bet ezim par padomu Dievs solīja dot to, ko tikai vien viņš paģērēšot. Ezis, grezns būdams, lūdza, lai Dievs dodot pelēko svārku vietā zelta svārkus. Dievs ezi paklausīja un dāvāja tam zelta svārkus, teikdams, ka arī no skaistuma daudz nelaimes ceļoties. Ezis bija iesākumā par saviem zelta svārkiem itin priecīgs, bet drīz viņa prieki pārvērtās bēdās: jo nu visi cilvēki sāka gūstīt ezi, zelta svārku dēļ, kur un kā tikai vien varēdami – vienmēr tas bija dzīvības briesmās. Nabadziņam, ezim, vajadzēja slapstīties slepenākajās vietās un arī tur tas nebija drošs. Šādu dzīvi apnicis, tas gāja pie Dieva lūgt, lai dodot atpakaļ vecos svārkus, vai arī tādus, ka to neviens nevarētu aiztikt. Dievs viņa lūgumu paklausīja un teica: „Es tev došu tādus svārkus, ka tevi neviens neaizskars!” un dāvāja tam tagadējās adatas.
Līdzīga teika ir vēl sastopama pie igauņiem, somiem, rumāņiem un bulgāriem. 

ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

I.Dievs


Lai arī latviešu tautas tradīciju Dievs jeb Debestēvs nav vairs viegli šķirams no kristīgās ticības Dieva, tomēr nav mums šaubu par to, ka tas no sākuma ir bijis pagānu laiku debess dievs. Jau pazīstamais mitoloģijas pētītājs Maharts (Wilhelm Mannhardt, 1831. - 1880.) ir nācis pie atzinuma, ka latviešu tautas dziesmu Dieva sēli atbilst grieķu Dioskūriem, kas tulkojumš ir debess valdnieka Zeva dēli, nevis dieva (theos) dēli. Šis Zeus (Zeus patēr) atkal ir līdzīgs latīņu Jupiteram (Jupiter, Diespiter, Deus pater) un senindiešu Djauspitāram, kas visi trīs ir debess tēvi jeb debess dievi. Jupiters ticis lietots arī klajas debess nozīmē (sub love, zem klajas debess). Ja nu minētie dēli bija vienādi, tad arī viņu daudzinātie tēvi nevar būt šķirami, ko apliecina valodniecība. Tāpat latviešu Dievs  (leit. Dievas, prūs. Deiwas), kā arī grieķu Zeus-patērs, latīņu Jupiters un senindiešu Djauspitārs esot cēlušies no saknes dei, spīdēt (Walde, Vergleichendes Wõrterbuch, I., 772-4). No tās pašas saknes ir attīstījušies vairāk vārdi, kas nozīmē parasti gaismu, debesis un dienu. Vēl tagad latviešu valoda nav zaudējusi atmiņas par Dieva ciešiem sakariem ar debesi, jo par noejošu sauli mēdz sacīt, ka tā „iet Dievā”, jeb „pie Dieva”. Ir arī viena šāda mīkla: „Spriks pie Dieva, spriņģis mežā, simtkājis ezerā” (zvaigznes, zaķis, vēzis). Baltu vārds Dievs, senā izrunā Deivas, ir senos laikos pārgājis arī somu valodās (somiski taivas, igauniski taevas, lībiski tõvas), kur tas atkal nozīmē debesis. Leišiem esot, kā man prof. E.Volters ziņo, izteikums „Dievas žiba”, kas nozīmējot tā saukto rūsas spīdēšana.Vienpusīgā anēmiska jeb mānisma aizstāvji te mums iebilst, ka Dievs pasakās un teikās esot nevarīgs vecītis jeb vecs nabags, kam neesot nekādu sakaru ar debesīm. Parasti jau arī tikai no konkrētiem jēdzieniem rodoties abstraktie, kādēļ arī konkrētais vecītis zemes virsū esot pirmatnīgāks nekā neredzamais Dievs debesīs. Skatoties ar modernās domāšanas brillēm, šāds spriedums izliekas patiešām pareizs, bet pirmatnīga cilvēka domu gaita ir pavisam citāda. Pie visām tautām, no kurām vien mums kādi mīti ir pazīstami, ir sastopamas arī ziņas, ka debess ir tēvs un zeme ir māte. Nav arī nekāds brīnums, ka debess un zeme tiek pielīdzināti cilvēkam, jo vēl tagad mums ir ne vien mazums māņu, teiku un pasaku, kur ne vien dažādi dzīvnieki, bet arī koki un akmeņi jūt un runā kā cilvēki. Tā tad droši varam apgalvot, ka Debestēvs un Zemesmāte pieder pie cilvēces konkrētākām un vecākām dievībām. Ja turpretī Dievs kā debesu valdnieks būtu cēlies no miruša cilvēka dvēseles, tad tas būtu tāda abstrakcija, kas cēlusies no vairāk apstākļu kombinācijas. Vispirms no miroņiem, kas parasti tiek turēti par ļauniem un bīstamiem, būtu izvēlēts viens labvēlīgs velis. Otrkārt, šī labā dvēsele nu būtu paaugstināta par garu. Treškārt, šis gars būtu atkal paaugstināts par debess valdnieku jeb Dievu. Bet vai kādos tautas mītos ir tāds piemērs, kur mironis būtu paaugstināts par debess dievu? Ir gan ķīniešiem tāda teika, ka kādu , kas dzīvojis pēc Kristus laikiem, debess tēvs Šang-dī jeb Tien esot iecēlis par pērkona dievu. Līdzīgus māņus daudzina arī par citiem mazāk ievērojamiem ķīniešu dieviem. Bet nu šādi dievi tiek daudzināti jau senajos ķīniešu rakstos dažreiz pat tūkstoš gadu agrāk, nekā ir dzimuši minētie varoņi. Bet, ka arī pats Šang-dī būtu tā cēlies, tas nav dzirdēts. Mēs te skaidri redzam, ka senču kults Ķīnā ir gājis plašumā, kādēļ mums būtu jāizpētī, kas šajos māņos ir vecs un kas jauns. Gluži bez faktiem, vienīgi teorijas dēļ, mēs nevaram pārcelt ķīniešu māņus uz latviešu mitoloģiju. Te mums vēl nav jāaizmirst, ka arī pati animisma teorija nav palikusi negrozīta, jo vēlākie animisti vairs neturēja dievus par mirušu cilvēku dvēselēm, bet tikai par dvēselēm līdzīgām būtnēm. 

Pāriesim tagad uz jautājumu, ka Debestēva kults ir pamazām attīstījies. Senajos aizvēstures laikos pirmatnīgo cilvēku dievi līdzinājās pašiem cilvēkiem. Šie dievi nebija varbūt ļauni no dabas, bet viņi varēja būt dusmīgi, skaudīgi un nežēlīgi. Jau drusku tālāk attīstītus uzskatus mēs sastopam pie giljakiem. Viņu zemākie gari grib cilvēkiem visādi kaitēt, kādēļ tie ir jāapmierina ar ziedošanu; turpretī Debestēvs ir labs un neprasa no cilvēkiem nekādu ziedu. Tālāk attīstījies dievs ir ķīniešu Tien jeb Šang-dī, tautas valodā saukts parasti par Debestēvu. Šis dievs pēc ķīniešu tradīcijām parasti nestaigā virs zemes, bet parādās dažreiz cilvēkiem vai nu sapņos, vai arī pašās debesīs. Vienkāršā tauta nav cienīga griezties pie Šang-dī ar lūgšanām vai ziediem, jo šādas ceremonijas pienākas tikai ķeizaram jeb debesdēlam. Tā tad Konfūcija konservatīvā mācība ir uzglabājusi vēl diezgan pirmatnīgu Debestēva kultu. Tālāk attīstījies ir seno grieķu Zeus, kas gan parasti mīt augstajā Olimpa kalnā, bet bieži vien parādās arī starp cilvēkiem zemes virsū. Viņš nav brīvs arī no cilvēku kaislībām un labprāt pieņem no tiem ziedus un lūgšanas. 

Zevam drusku līdzīgs, bet jau kristīgās ticības pārveidots ir Dievs jeb Debestēvs mūsu tautas dziesmās. Šis Dievs ļoti līdzinās seno latviešu bajāram jeb bagātam saimniekam. Viņam ir skaisti zirgi dažādā spalvā. Bieži vien viņš jāj, retumis arī brauc, ģērbies platā pelēkā mētelī, ar jostu ap vidu un zobenu pie sāniem. Viņam daudzina arī visu mājas saimniecību, lai gan pats viņš dzīvo debesīs. Ja vienā dziesmiņā (33652) Dievs ir „mazs vīriņš” un otrā (11776) viņš iet „par kalpu”, bet „mīļa Māra” par „kalponi”, tad tie ir izņēmumi, kur jau ir redzama modernā kristīgā pazemība. Ķīniešu, mongoļu, mandžūru un tungusu teikās un pasakās es neesmu dzirdējis, ka kāda dievība tur parādītos vai nu par nespēcīgu vecīti jeb pat par nabagu. Tāpat arī mūsu Bībeles vecajā testamentā Dievs nekad neizliekas par vecīti jeb nabagu. Jēzus jaunajā testamentā ir gan vienkārša galdnieka dēls, bet arī viņš nekad nav izdevies par nabagu. Homērā gan lielais gudrinieks Odisejs izlūkošanas nolūkā pārģērbjas par nabagu, bet grieķu dievi tā nedara. Ja tad nu mūsu pasakās un teikās, tāpat kā rietumu Eiropas tradīcijās , Dievs parasti uzstājas par vecīti vai nabagu, tad tā ir, kā jau teikts, modernās kristīgās pazemības ietekme. Tautas dziesmās turpretī Dievs nekad netiek saukts par nabagu. Nav mums nekāda iemesla šo moderno pasaku Dievu nabaga veidā uzskatīt par kādu seno baltu pagānu dievību. Nekādā ziņā mums nevajag iedomāties, ka astoņu gadsimtu laikā latvieši nebūtu piesavinājušies kristīgo kultūru, un ka mūsu teikās būtu sastopami pirmatnīgāki māņi nekā mongoļu un tungusu tradīcijās. 

Zinātniskos rakstos gan nekad nebūs diezgan brīdināts, ka moderno laiku romantismu mēs nevaram pārnest uz aizvēstures laiku pirmatnīgiem cilvēkiem. Ir mums labi pazīstama tautas dziesma , kur uz noslīkušas pastarītes kapa iestāda puķi jeb liepu, no kuras žubura bāliņš uztaisa kokli. Kokles skaņās māte sadzird savas nomirušās pastarītes balsi. Tā ir ļoti populāra dziesma visā Eiropā. Savā laikā tika spriests, ka šī dziesma varbūt jau tad būšot cēlusies, ka indoeiropiešu tautas vēl runājušas vienu valodu. Tagad turpretī mēs zinām, ka minētā dziesma ir ceļojoša romance, kas nezin vai agrāk par 16. gadsimtu esot kaut kur Eiropas dienvidos cēlusies. Tālākā senatnē arī nebija parasts uz kapiem stādīt kokus jeb puķes. Arī mūsu tautas dziesmas daudzina, ka miroņi parasti ir aprakti mājas tuvumā kādā „baltā smilšu kalniņā”, kur tika ganītas arī govis un cūkas. Tā tad te atkal samērā jauna dziesma ir uzskatīta par mantojumu no senās aizvēstures laikiem un dzejnieka fantāzija par drošu aizvēstures laikiem un dzejnieka fantāzija par drošu aizvēstures mītu. Dvēseles pāriešanu kokā varam arī senatnē iedomāties, bet ne romancē minētos apstākļos. 

Ļoti stipri pie mums ir iesakņojušies tie uzskati, ka Pērkons esot bijis seno latviešu augstākais dievs, bet tautas tradīciju Dievs jeb Debestēvs esot tikai kristīgās ticības jēdziens, vismaz no iesākuma bijis vienīgi sugas vārds. Šo pārpratumu arī viegli varam iedomāties. Latviešu vārds „Dievs” gan pēc izrunas, gan arī pēc nozīmes nav šķirams no latīņu vārda „deus”, kādēļ arī pirmo noturēja par kristīgās ticības Dievu. Bet ja nu Dievs bija kristīgās ticības jēdziens, tad arī bija jāmeklē arī kāda pagānu laiku augstākā dievība. Ieceļotāji no Vācijas gan jau bija dzirdējuši, ka pie slāvu tautām augstākais dievs esot bijis Peruns, kas atkal ļoti atgādināja latviešu Pērkonu. Tā tad spriedums bija tikpat kā gatavs, ka Pērkons esot bijis seno latviešu augstākais Dievs. Bet vai Perunas pie slāviem patiešām bijis augstākais dievs, par to vēl zinātnieki nav gluži vienis prātis. Vismaz nav mums nekādu drošu liecību, ka kāda tauta būtu godinājusi taisni pērkonu par savu augstāko dievu. Latviešu tautas tradīcijās nav nekādu atmiņu, ka Pērkonam būtu piederējusi pirmā vieta dievu starpā. Kur tautas dziesmās Dievs ar Pērkonu tiek kopā minēti, tur Dievs vienādi stāv pirmā vietā. Debess kāzās ar Saules meitu parasti daudzina Dieva dēlus, tikai retumis kā izņēmumus piemin arī Pērkona dēlus. 

Dievs kā sugas vārds nav pazīstams nevienai primitīvai tautai. Vēl tagad šāda noteikta jēdziena trūkst ne vien Āzijas mežoņu tautām, bet arī ķīniešiem, japāņiem un korejiešiem. Arī uz indoeiropiešu pirmvalodu nav šāds vārds attiecināms. Grieķu theos tiek tagad uzskatīts par aizņēmumu un latīņu deus ir cēlies no Jupitera (Diespiter no Deus pater). Pēc visa tā nu varam itin droši teikt, ka ne vien baltu pirmtautai, bet arī seniem latviešiem Dievs vēl nebija nekāds sugas vārds. Bet tā kā latvieši jau 12. gadsimtā tikuši kristīti un kristīgā ticība ir allaž nosodījusi „svešus dievus” jeb „elka dievus”, tad nevarēsim tomēr sacīt, ka sugas vārdu „dievs” latvieši nemaz nebūtu dzirdējuši. Tomēr viens Dievs jeb Debestēvs ir tik tālu iesakņojies latviešu ticība un valodā, ka vecās un labi uzrakstītās latviešu tautas tradīcijās dievi nekur nav sastopami. Ir taisnība, ka Rāmavas dievu cildinātājs Graudiņu Kārlis ir uzrakstījis tautas dziesmu ar šādu izteikumu: „Liek Dieviņu pieminēt” (B.13646, 14). Tāpat J.Priedītis ir iesūtījis dziesmiņu ar izteikumu: „Paldies Dievu Dieviņam” (B.1144). Te mums nav jāaizmirst, ka ausekļa laikos dievu daudzināšana piederēja pie patriotisma , kādēļ par tiem jūsmoja ne vien tradīciju uzrakstītāji, bet arī teicēji. Dažās tautas dziesmās sastopam arī Dieva dēlu vietā „dievu dēlus”, bet par pēdējiem mēs dzirdam tikai dievu cildināšanas laikos. Tādu piemēru nav ne senāk uzrakstītās dziesmās, ne arī Folkloras krātuves bagātos materiālos. Man pašam bija gadījums iepazīties ar kādu teicēju, kas stāstīja vecas tradīcijas ar moderniem uzskatiem. Ja nu es tādas sagrozītas tautas dziesmas un teikas būtu uzrakstījis, vai tad tie būtu droši materiāli latviešu mitoloģijas pētīšanai? To ievērojot, varam domāt, ka arī Graudiņu Kārlim, J. Priedīšam un „dievu dēlu” atradējam varēja gadīties tādi paši teicēji. Minētie sagrozījumi varēja rasties arī gluži netīšām. Tradīciju krājēji domāja, ka pagānu laikos latviešiem bijuši vairāk dievi, kamēr Dievs kā Debestēvs būtu cēlies no kristīgās ticības. Tāpat arī pāra teikās Dieva vietā ir ielikts Pērkons. Tie nav nekādi tīši viltojumi, bet tikai nekritiski pārlabojumi. Mūsu Folkloras krātuvei ir tagad jau vairāk kā divreiz lielāks tautas dziesmu krājums, nekā tas, kas bija Kr.Barona rīcībā. Šai krājumā arī nav ievēroti ne „dievi”, ne arī „dievu Dievs”, kura vietā sastopami: „Paldies devu (saku) Dieviņam”. Beidzot nevaram jau arī itin droši apgalvot, ka lielajā „Latvju Daiņu” krājumā nebūtu neviena pārrakstīšanās kļūda no krājēju puses. Nekādā ziņā latviešu mitoloģijas ēka nav ceļama uz retiem izņēmuma gadījumiem tautas tradīcijās. 

Profesors L.Bērziņš „Latviešu literatūras vēsturē (I, 173) saka, ka viņš tomēr dieviņus esot novērojis veļu nozīmē. Es negribu apstrīdēt, ka šis novērojums būtu nepareizs, bet mums tomēr ir vēl jājautā, cik veci un tautiski ir šie dieviņi. Es esmu atradis tautas tradīcijās, kas nav nekādi tīši viltojumi, arī latu, šauteni, virtuvi, līgavaini, drēbnieku un citus jaunus vārdus, kas tikai nesen ir parādījušies latviešu rakstos. Ka „dieviņi” ir daudz vecāks vārds, kā augšā minētie piemēri, par to mums nav ne mazāko šaubu, kādēļ tie varēja ieviesties arī īstās tautas tradīcijās, sevišķi teikās un māņos. No visām Latvijas malām ir ziņas, ka vēl nesen ir nesti upuri jeb ziedi pie kādas krāsmatas, kāda akmeņa, koka, avota jeb citā vietā. Bet kam īsti ticis ziedots, to tikai retis kāds vēl zina pastāstīt. Bet lai nu ziņojums būtu pilnīgāks, tad teicējs pats sāk prātot. Cits stāsta, ka ziedi nesti vispārīgi kādam elka dievam, cits runā par zemes dievu, par ūdens dievu, par uguns dievu, cits pazīst tikai Dievu jeb Dieviņu, cits atkal stāsta par dieviņiem. Lai arī šīs ziņas nevaram atmest par tukšiem niekiem, bet nekādā ziņā nevaram apgalvot, ka tie būtu itin droši seno dievu vārdi, kas mantoti no pagānu laikiem. Tādas ziņas sāk pamazām parādīties tikai ap Ausekļa laikiem, bet vecākos rakstos neatrodam ne dievu , ne arī dieviņu. Jau P.Einhorns raksta, ka veļu laiku latvieši saukuši nevis par dievu dienām, bet gan par „Dieva dienām”, kas laikam nozīmē tādu laiku, kur Dievs atļāvis veļiem staigāt pa zemes virsu. Varam arī viegli saprast, ka par dieviņiem labprāt sauc miroņus jeb mirušo cilvēku dvēseles, jo mānisma teorija pie mums tiek daudzināta jau kādu piecdesmit gadu laikā. Tādas teorijas drīz vien pāriet gan pie tautas dzejas krājējiem, gan arī pie pašiem teicējiem. Līdz ko mūsu laikrakstos parādījās ziņas, ka Māra esot sena latviešu dievība, man arī tūliņ tika piesūtīta patriotiska teika par Māru. Bet dievi, kā jau teikts, varēja ieviesties tautas tradīcijās ari gluži nevilšus. 

No pārprašanas ir radušies arī tie nepareizie uzskati, it kā senie latvieši pagānu laikos jau būtu prātojuši par pasaules radīšanu, un ka daži seno baltu dievi esot turēti par radītājiem. Āzijas tautas, cik man zināms, vēl tagad nedomā, ka pasaule esot pārveidojusies un kā cilvēki izplatījušies zemes virsū, bet tā vēl nav īsta radīšana. Līdzīgas teikas varēja būt arī seniem latviešiem aizvēstures laikos. Turpretī tās latviešu teikas, kur Dievs rada pasauli, būs attīstījušās tikai vēl kristīgās ticības ietekmē. Mums tomēr būs ērtāki dalīt šīs kosmogoniskās teikas divās grupās: pirmkārt, tādās, kur Dievs viens pats rada pasauli, otrkārt tādās, kur Dievs ar Velnu darbojas kopā. Pirmajās mēs redzam cauri kristīgās ticības uzskatus: otrajās turpretī var vērot duālisma mācības ietekmi. Nav tomēr jādomā, ka visas šādas teikas ar visiem sīkumiem būtu aizņemtas no kaimiņu tautām. Vispārīgi ņemot, šīs teikas gan būs kristīgo laiku, sevišķi 19.gadsimta ieguvums. Tomēr viens otrs motīvs ar aitioloģiskiem prātojumiem var būt mantots arī no pašiem aizvēstures latviešiem. Tāpat mums nav mums iemesla domāt, ka ziņas par kristīgu ticību būtu sasniegušas latviešus tikai vēl 12. Gadsimtā. Daugmales pilskalnā ir atrasti bronzas krustiņi, kas laikam nākuši no Kijevas – vismaz caur Kijevu – jau varbūt no 10. Gadsimta. Līdz ar krustiņiem droši vien pārnāca arī daži stāsti par jauno ticību. 

Daži teologi domā, ka Debestēvs ir mums jaunāks nosaukums, kas nācis no kristīgās ticības. Es arī nešaubos, ka Debestēva nosaukums nav pie mums mantots no baltu pirmtautas, kādēļ arī negribu noteikt to laikmetu, kad viņš īsti būtu radies. Kristīgās ticības termins Debestēvs tomēr nav, jo svētos rakstos tāds nekur netiek minēts. Turpretī Debestēvs ar Zemesmāti ir ļoti seni dievu nosaukumi pie daudzām pagānu tautām. Ja arī mēs sakām: „mūsu tēvs debesīs”, tas tomēr nenozīmē, ka kristīgās ticības Dievs būtu saukts par „Debestēvu”, lai arī jēdzieni īsto nebūtu šķirami. Svēto rakstu uzrakstītāji laikam būs labi pazinuši pagānu tautu Debestēvu un Zemesmāti, kādēļ būs varbūt tīšam izvairījušies saukt Dievu par Debestēvu. Lai nu arī Debestēvs būtu pie mums radies tikai vēl kristīgos laikos un ne bez ietekmes no kristīgās ticības, tomēr Debestēvs un Zemesmāte ir un paliek pagānu dievu nosaukumi, kādi senos kristīgos rakstos nav atrodami. Bet kā senais indoeiropiešu Dievs tagad tiek lietots kristīgā nozīmē, tā arī nav mums iemesla atmest Debestēvu mūsu kristīgos rakstos.